Tukea lasten ja nuorten pyöräilyn harrastamisen lisäämiseen

6.10.2017

Suomen pyöräilyunionin Nuorisoyksikkö jakaa yhteensä 8000€ tukea seurojen lasten ja nuorten pyöräilyharrastukseen suunnattujen hankkeiden toteuttamiseen.


Suomen pyöräilyunionin Nuorisoyksikkö jakaa yhteensä 8000€ tukea seurojen lasten
ja nuorten pyöräilyharrastukseen suunnattujen hankkeiden toteuttamiseen.
Avustuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten pyöräilyn harrastamista
edistämällä matalan kynnyksen harrastustoimintaa, kokeilemalla uusia
toimintamalleja seuroissa sekä niiden välillä, ja lisäämällä pyöräilyseurojen toiminnan
monipuolisuutta pyöräilyn eri alalajien kautta. Tuen avulla voidaan myös lisätä
toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.
Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista alatavoitteista:
● lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä pyöräilyseurassa
● mahdollistaa pyöräilyn monipuolinen harrastaminen
● hillitä pyöräilyharrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja
nuorten osalta
● edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan
kautta
● edistää koko perheen pyöräilyharrastusta
● Lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä osaamista erityisesti ohjaajien ja
valmennuksen osalta
● edistää monipuolista ja laadukasta nuorisotoimintaa seurassa ja seurojen
välillä
● kehittää uudenlaisia toimintamalleja
● Lisätä lasten ja nuorten osanottajien lukumäärää seurojen
pyöräilykilpailuissa
Esimerkkejä tuettavista hankkeista:
1. Käynnistä seurassasi pyöräilykoulu, johon saat vähintään 10 uutta lasta
mukaan. Lähetä seurasta yksi henkilöohjaajakoulutukseen (kursseja esim.http://pyorailynohjaajat.fi). Hae tukea tämän toiminnan aloittamiseen
seuraavasti: Seuralle kahden lainapyörän ja kypärän hankinta, pyöräkoulun
ohjaajien sitouttamiseksi 10€/kerta korvaus, ohjaajakoulutuksen
ilmoittautumismaksun kattaminen.
2. Lisää lasten pyöräilyharrastuksen monipuolisuutta aloittamalla yhteistyö
kahden muun lähialueen seuran kanssa. Laaditte yhteisen harjoituskalenterin,
jossa yksi seura vastaa maantiellä tapahtuvista harjoituksista, toinen
maastossa ja kolmas esimerkiksi Trial-harjoituksista. Jokainen seura vetää
kerran viikossa harjoituksen, johon ovat kaikki tervetulleita. Lähetä jokaisesta
seurasta yksi henkilö ohjaajakoulutukseen. Hae tukea tämän toiminnan
aloittamiseen seuraavasti: Jokainen seura hankkii yhden lainapyörän,
harjoitusten ohjaajien sitouttamiseksi vetokerrasta 10€/korvaus, hankkeen
vastuuhenkilöltä seurojen välisen yhteistyön koordinoimiseen kuluneen ajan
korvaus, ohjaajakoulutuksen ilmoittautumismaksujen korvaus.
3. Rakenna seurallesi maastopyöräily/trial/pumptrack -rata. Järjestä radan
avajaispäivä, jonne kutsutte lähialueen seurat yhden päivän harjoitukseen, tai
vaikkapa lähikoulun oppilaat tutustumaan radan käyttömahdollisuuksiin. Hae
tukea radan materiaaleihin: puutavara, maata (hiekkaa, soraa), Kylttejä radan
merkkaukseen ja karttaan.
Tukihakemukset tulee lähettää 23.10.2017 mennessä sähköpostiin:
noora.kanerva@pyoraily.fi. Haun tulokset julistetaan 1.11.2017 mennessä.
Hakemuksen pituus on maksimissaan 3 A4 sivua (Times new roman tai vast kirjasin,
fontti 12). Tuettavan toiminnan tulee alkaa vuoden 2017 puolella ja ensimmäisten
kulujen tulee olla kirjattuna vuoden 2017 puolelle. Hakemuksesta tulee käydä ilmi
seuraavat asiat:
- Hankkeen nimi, hakevan seuran (seurojen) yhteystiedot
- Hankkeen/toiminnan kuvaus, aloitus- ja lopetuspäivämäärä, vastuuhenkilö(t)
- Mihin NY:n tuettaviin tavoitteisiin hanke kohdistuu?
- Miten hankkeen tavoitteiden täyttymistä seurataan
- Hankkeen budjetti

Hankkeen etenemisestä/päättymisestä tulee raportoida viimeistään vuosi tuen
myöntämisen jälkeen. Raportoin sisällöstä annetaan ohjeet erikseen.
2.10.2017
Nuorisoyksikkö
Suomen pyöräilyunioni